ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η πολιτική της ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΑΣ Α.Ε. καθορίζεται από την επιθυμία παροχής υπηρεσιών κατασκευής αμαξωμάτων επαγγελματικών οχημάτων – ειδικών οχημάτων σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις των πελατών της, των συνθηκών της αγοράς και του ανταγωνισμού, την ισχύουσα νομοθεσία, τη σύγχρονη τεχνογνωσία, τις δυνατότητες λειτουργικού ελέγχου και άλλους παράγοντες που σχετίζονται με την επιχειρηματική θέση της εταιρείας στην ελληνική αγορά. O στρατηγικός προσανατολισμός της εταιρείας έχει σχεδιαστεί με στόχο:

 • Την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών της
 • Την μόνιμη ανάπτυξη της εταιρείας αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής
 • Διατήρηση της ηγετικής θέσης της εταιρείας στην αγορά της κατασκευής αμαξωμάτων οχημάτων
 • Την διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων της, των συνεργατών και των πελατών της.
 • Την ασφάλεια στις οδικές μεταφορές.
 • Την προστασία του περιβάλλοντος και την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.
 • Την συμμόρφωση με νομικές και άλλες κανονιστικές, σχετικές με τις δραστηριότητες της εταιρείας, απαιτήσεις.

Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται:

 • Να παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα και πόρους για την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης και τη συνεχή βελτίωσή της επίδοσής του.
 • Να καθορίζει μετρήσιμους στόχους σε ετήσια βάση για όλες τις διεργασίες προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση και συμμόρφωση με όλα τα πρότυπα.
 • Να καθιερώνει, να ελέγχει την πορεία υλοποίησης και να ανασκοπεί τους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους της και τα πλάνα επίτευξης αυτών.

Οι αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι της εταιρείας βασίζονται:

 • Στην ανάλυση των απειλών και των ευκαιριών και τον ορισμό ενεργειών για την αντιμετώπιση των απειλών και την αξιοποίηση των ευκαιριών.
 • Στην εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησης, μέτρησης και αξιολόγησης των κρίσιμων παραμέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται η βελτίωση της ποιότητας, των περιβαλλοντικών επιδόσεων, της οδικής ασφάλειας και της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.
 • Στην καθιέρωση κριτηρίων για τον καθορισμό, αξιολόγηση και διαχείριση των περιβαλλοντικών πλευρών και του επαγγελματικού κινδύνου που προκύπτουν από την άσκηση των δραστηριοτήτων της.
 • Στην στελέχωση της εταιρείας με άρτια εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό.
 • Στην επιλογή αξιόπιστων εξωτερικών παρόχων.
 • Στην συνέπεια και στην αξιοπιστία στην πλήρωση των απαιτήσεων και την ικανοποίηση των πελατών.
 • Στην καταγραφή και μείωση των οποιονδήποτε αστοχιών με στόχο την συνεχή / ποιοτική βελτίωση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Στην συνεχή βελτίωση του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης.
 • Στην διαρκή προσπάθεια τυποποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών κατά τρόπο που να προάγει και να διασφαλίζει τη παροχή φιλικής και αποτελεσματικής εξυπηρέτησης και την ανάπτυξη δεσμών αρμονικής συνεργασίας με τους πελάτες, εξωτερικούς παρόχους αλλά και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η προσέγγιση της εταιρείας ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΑΣ Α.Ε. στην ποιότητα εκφράζεται μέσω του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης της εταιρείας, το οποίο ανταποκρίνεται στα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, EN ISO 39001:2012 και EN ISO 45001:2018.

H Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται ότι θα μεριμνήσει κατάλληλα έτσι ώστε:

 • H πολιτική της να είναι γνωστή και κατανοητή σ’ όλο το προσωπικό και στην διάθεση των ενδιαφερομένων μερών.
 • Να ανασκοπείται ως προς την συνεχόμενη καταλληλότητά της.
 • Να παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα για την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του Συστήματος και τη συνεχή βελτίωσή του.

Τέλος, και από την θέση αυτή, η Διοίκηση της επιχείρησης δεσμεύεται να τηρεί όλες τις θεσμικές και κανονιστικές προδιαγραφές ποιότητας, περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας εργαζομένων & οδικής ασφάλειας καθώς και τους νόμους και κανονισμούς που έχουν σχέση με τη λειτουργία της και τις υπηρεσίες που παρέχει.

 

Ο Γενικός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Νίκας