ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΝΙΚΑΣ Α.Ε.

Η εταιρεία ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΑΣ Α.Ε., έχει ως κύρια πολιτική να λειτουργεί με τρόπο που να σέβεται την ενεργειακή κατανάλωση, προλαμβάνοντας και μειώνοντας τις επιπτώσεις που έχουν οι δραστηριότητές της στο περιβάλλον και ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους.

Συγκεκριμένα, ο στρατηγικός προσανατολισμός της εταιρείας έχει σχεδιαστεί με στόχο:

 • Να βελτιώνει συνεχώς τις ενεργειακές επιδόσεις της.
 • Να παρέχει τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης και για την επίτευξη των Ενεργειακών Σκοπών και Στόχων.
 • Να αναγνωρίζει και να συμμορφώνεται πλήρως με την Ενεργειακή Νομοθεσία που διέπει την κάθε δραστηριότητα που εκτελείται από αυτή.
 • Να θέτει σαφείς, μετρούμενους, επιτεύξιμους, ρεαλιστικούς και χρονικά καθορισμένους Ενεργειακούς σκοπούς και στόχους, να τους ανασκοπεί ετησίως και να λαμβάνει κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την επίτευξή τους.
 • Να βελτιώνει την ενεργειακή της απόδοση μέσω προμήθειας ενεργειακού εξοπλισμού και υπηρεσιών.
 • Να παρακολουθεί και να μετρά την Ενεργειακή της Απόδοση.
 • Να εκπαιδεύει και να ευαισθητοποιεί όλους τους εργαζόμενους της εταιρίας σε θέματα Ενεργειακής Διαχείρισης και Προστασίας του Περιβάλλοντος.
 • Να εφαρμόζει και να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισής της.
 • Συνεργάζεται με εθνικούς και τοπικούς φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία του περιβάλλοντος – ενέργειας
 • Να δεσμεύεται για την ενεργειακή κατανάλωση του οργανισμού
 • Να υποστηρίζει την αγορά ενεργειακών προϊόντων για την βελτίωση της ενεργειακή απόδοσης
 • Να επικοινωνεί την πολιτική της στους εργαζόμενους, στους συναλλασσόμενους και στα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη.
 • Η Πολιτική της εταιρείας επιτυγχάνεται με την εφαρμογή του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO

 

Το πλαίσιο και ο μηχανισμός για τον καθορισμό και την ανασκόπηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων τίθεται στις τακτικές ανασκοπήσεις του Συστήματος από τη Διοίκηση.

 

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ